Objednávka vstupu do VIP salónika
Email address *
Meno objednávateľa *
Your answer
Priezvisko objednávateľa *
Your answer
Adresa *
Your answer
PSČ a mesto *
Your answer
Telefónne číslo *
Prosím uviesť v tvare vrátane medzinárodnej predvoľby.
Your answer
Počet osôb *
Letisko *
Dátum príchodu *
MM
/
DD
/
YYYY
Čas príchodu *
Time
:
Číslo letu *
Your answer
Spolucestujúci
Uveďte spolucestujúce osoby v tvare oslovenie(pán/pani/dieťa/infant) - meno - priezvisko. Dieťa vek 4 - 11,99 r. Infant vek 0 - 3,99 r.
Your answer
Všeobecné podmienky použitia služby
- doba pobytu v salóniku je obmedzená na maximálne 3 hodiny bezprostredne pred plánovaným odletom;
- pri vstupe do salónika sa cestujúci preukáže platným palubným lístkom;
- pri vstupe do salónika cestujúci odovzdá voucher, ktorý obdržal e-mailom;
- personál má pri vstupe právo vyžadovať preukázanie totožnosti platným preukazom totožnosti;
- osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu poybovať v preistoroch salónika iba v sprievode dospelej osoby;
- vstup do salónika je povolený iba v neformálnom oblečení (Casual dress code);
- v priestoroch salónika je zakázané správať sa hlučne, počúvať reprodukovanú hudbu a pod.;
- za správanie detí sú zodpovední rodičia;
- hlučné správanie môže byť dôvodom na opustenie salónika bez náhrady poplatku.
Cenové podmienky
- v cene je zahrnuté využitie priestorov salónika a drobné občerstvenie (snacky, nealko nápoje, káva, časj, vybrané druhy alkoholických nápojov);
- sprchy (pokiaľ sú k dispozícii), WiFi pripojenie, počítačový terminál, použitie telefónu alebo faxu môžu byť spoplatnené;
- vrátenie poplatku pri storne alebo nevyužití služby sa neposkytuje.
Vyhlásenie objednávateľa
Odoslaním tejto objednávky potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s cenovými a všeobecnými podmienkami objednanej služby. Zároveň beriem na vedomie, že Ing. Martin Smolen - Vantarix production nie je poskytovateľom služby ale sprostredkovateľom mnou objednaných služieb. Odoslaním objednávky splnomocňujem Ing. Martin Smolen - Vantarix production, aby uzavrela zmluvný vzťah s poskytovateľom služby v mojom mene ako aj v mene spolucestujúcich osôb. Zaväzujem uhradiť poplatok za službu v plnej výške na základe faktúry zaslanej Ing. Martin Smolen - Vantarix production. Voucher na službu mi bude zaslaný až po 100% úhrade poplatku. Beriem na vedomie, že služba je poskytovaná v režime non-refundable, vrátenie poplatku pri storne alebo nevyužití služby nie je možné.

Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený objednať služby v mene vyššie uvedených spolucestujúcich osôb, ktoré sú ďalšími užívateľmi služby v zmysle tejto objednávky a vzťahujú sa nich všetky práva aj povinnosti ako na objednávateľa. V prípade objednania služby v prospech iných osôb objednávateľ vyhlasuje, že tieto vyjadrili súhlas s objednaním a zároveň disponuje súhlasom uvedených osôb s nakladaním s ich osobnými údajmi za účelom objednania služieb.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Objednávatel' odoslaním formulára berie na vedomie informáciu sprostredkovateľa služby, ktorým je Ing. Martin Smolen - Vantarix productionl, že poskytnutie požadovaných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) v tejto objednávke je povinné a nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej služby. Neposkytnutie osobných údajov by znemožnilo túto zmluvu uzavrieť. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie tejto objednávky. Osobné údaje budú spracovávané po dobu do termínu objednaného vstupu resp. po dobu zákonom stanovených lehôt. Objednávateľ tiež potvrdzuje, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production. So zásadami spracúvania osobných údajov v spoločnosti Ing. Martin Smolen - Vantarix production sa môžete oboznámiť na webovom sídle spoločnosti na stránke https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
V prípade, že zvolíte možnosť nie, služba vám nebude môcť byť poskytnutá.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Ing. Martin Smolen - Vantarix production, so sídlom Štefánikova 36, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO 41024761, e-mail info@canaria.guide (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: meno a priezvisko, telefón, e-mail pre účely zasielania obchodných informácií po dobu 5 rokov.
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.
Neudelenie súhlasu nemá vplyv na zabezpečenie služieb podľa tejto objednávky.

Poučenie o vašich právach
Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii. Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu. Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte https://grancanariatravel.sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov/.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely *
Ďakujem za Vašu objednávku
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service