Rejestracja zawodników I Charytatywny Bieg dla dzieci z Gminy Lubiewo „Walczymy dla walczących”,
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Biegu Charytatywnego pn. „I Charytatywny Bieg dla dzieci z Gminy Lubiewo „Walczymy dla walczących”, zwanego dalej Biegiem.
2. Cele Biegu:
• pozyskanie środków na leczenie,
• popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej
w każdym wieku.
3. Organizatorami Biegu są Stowarzyszenie Szkoła na rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła z Pomysłem” oraz Gmina Lubiewo zwani dalej: Organizatorem
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 maja 2019 r. (piątek) o godzinie 11:00 (start sprzed Szkoły w Lubiewie na ul. Hallera).
2. Dokładna trasa Biegu Start Lubiewo – Trutnowo – Lubiewice – Lubiewo oraz lokalizacja Biura Zawodów wskazane zostaną na mapie będącej załącznikiem niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
III. PROGRAM IMPREZY
1. Bieg oraz Marsz Nordic Walking
• BIEG GŁÓWNY 10 km.
• Marsz Nordic Walking – 2 km.
2. Planowane są również dodatkowe inicjatywy będące integralną częścią Biegu – szczegóły
będą na bieżąco podawane na stronie wydarzenia na Facebooku.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU GŁÓWNYM
1. Bieg Charytatywny pn. „I Charytatywny Bieg dla dzieci z Gminy Lubiewo „Walczymy dla walczących” ,ma charakter otwarty. Uczestnikiem Biegu Głównego może zostać każda osoba fizyczna, która do dnia 3 maja 2019 r. ukończy 16 lat.
2. Uczestnicy niepełnoletni, którzy w dniu biegu nie ukończyli 18 lat mogą brać udział
w Biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 2).
3. Warunkiem udziału w Biegu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej www.lubiewo.pl/sport
4. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy są zobowiązani okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający
tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym.
6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Biegu jest przedstawienie przez zawodnika
aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub podpisanie przez niego oświadczenia o braku
przeciwskazań do udziału w Biegu, którego wzór będzie dostępny w Biurze Zawodów lub do pobrania na stronie www.lubiewo.pl/sport
7. Uczestnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują w Biegu na własną
odpowiedzialność oraz są świadomi niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru
tego typu wydarzenia.
8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od NNW we własnym
zakresie. W przypadku zaistnienia w trakcie trwania imprezy jakichkolwiek zdarzeń losowych
Uczestnicy nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora z tego tytułu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników,
które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach
oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe
i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany
do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie.
V. LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator ustala limit uczestników – 150 osób (decyduje kolejność zapisów).
VI. OPŁATY STARTOWE
1. Wysokość minimalnej opłaty startowej dla jednego zawodnika:
• BIEG GŁÓWNY: min. 30 złotych (lub więcej*);
*Z uwagi na charytatywny charakter Biegu mogą Państwo wpłacić kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.
• Marsz Nordic Walking – 2 km. 10 złotych (lub więcej*);
Z uwagi na charytatywny charakter imprezy mogą Państwo wpłacić kwotę wyższą niż przewidziane opłaty startowe.
Wpłata w dniu zawodów.
2. W dniu zawodów opłaty będą zbierane do specjalnie przygotowanych puszek organizatora
zbiórki na rzecz dzieci z Gminy Lubiewo.
3. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rzecz dzieci z terenu Gminy Lubiewo .
4. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. Organizator gwarantuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie.
2. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu znajdującego się w miejscu wyznaczonym
przez Organizatora w dniu zawodów. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko
na podstawie numeru startowego. Organizator zabrania pozostawiania w depozycie
przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Osoby, które nie zastosują się do zakazu
robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada również za rzeczy
pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
3. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas trwania imprezy. Decyzje
lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne
i nieodwołalne.

VIII. LIMIT
1. Uczestników Biegu Głównego obowiązuje limit czasu wynoszący 110 minut.
2. Uczestnicy, którzy nie dotrą do mety w regulaminowym czasie, zobowiązani
są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego, nie będą oni klasyfikowani.
3. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
4. Brak Elektronicznego pomiaru czasu. Numer startowy należy zamocować czterema agrafkami z przodu na odzieży wierzchniej tak, by był widoczny.
IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Charytatywny zgodnie z Regulaminem otrzyma
pamiątkowy medal.
2. Prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach: generalna kobiet i generalna mężczyzn.
Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca I-III) z uwagi na charytatywny
charakter wydarzenia uzależnione będą od pozyskanych Środków Finansowych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Biegu spowodowane przez uczestników imprezy lub osoby postronne. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz stosowania
się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę Biegu.
5. Organizator ma prawo usunąć z trasy Biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek
sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie
z Regulaminem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
7. Organizator zastrzega sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji Regulaminu w sytuacjach spornych.
8. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
ZAŁĄCZNIKI
1. Mapa Biegu Głównego
2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w Bi

Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Udział w zawodach: *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service