แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.35 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
สพม.35
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วันที่รับบริการ *
MM
/
DD
/
YYYY
กลุ่มงานที่รับบริการ *
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วงานผู้ให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนกาให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
มีความซื้อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
สถานที่ตั่งของหน่วยงาน มีความเหมะสมในการเดินทางมารับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
เฉยๆ
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. Report Abuse - Terms of Service