แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Video training สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Video Training และเพื่อประเมินโครงการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย Video Training ระดับสูง โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 4 ตอน ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตอบแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและจัดทำโครงการต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ
1. เพศ *
Required
2.อายุ *
3. วุฒิการศึกษา *
4 ตำแหน่ง
5. วิทยฐานะ *
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้เข้ารับการอบรม *
ตอนที่ 2 ระดับความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้หลังการอบรมการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Video Training
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมายลงในช่อง ที่ตรงกับระดับความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ของท่านเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนำเสนอในรูปแบบ Video Training
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
มากที่สุด.
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภท Video Training
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างและการเล่าเรื่องในการผลิตสื่อ Video Training
3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้ประเภท Video Training (องค์ประกอบศิลป์)
4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที
5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อ Video Training
6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ
7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายวิดีโอ
8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในวิดีโอ
9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ
10. ท่านสามารถแปลงไฟล์งานประเภท รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ
11. ท่านสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นบนเว็บไซต์ youtube.com
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
มากที่สุด.
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ท่านสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับกับเนื้อหาบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
2. ท่านสามารถผลิต Video Training เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้
3. ท่านสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Video Training ได้
4. ท่านสามารถนำความรู้การผลิตสื่อ Video Training ที่ได้รับไป
5. ท่านมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของผลงานส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภท Video Training
ตอนที่ 3 การประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Video Training สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมายลงในช่อง ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบ Video Training สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านเนื้อหาการอบรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาการอบรมมีความสอดคล้องกับหัวข้อการอบรม
2. เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้
3. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมและครบถ้วนตรงประเด็น
4. เนื้อหาการอบรมมีความทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบสื่อในศตวรรษที่ 21
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
2. ความสะดวกในการลงทะเบียน
3. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมและครบถ้วนตรงประเด็น
4. รูปแบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสม
5. ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการอบรม
ด้านวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2. การถ่ายทอดของวิทยากร
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การตอบคำถามของวิทยากรมีความชัดเจน
6. เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความเหมาะสมของสถานที่
2. ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่
3. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ความพึงพอใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อการอบรมครั้งนี้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมไม่มีชื่อ
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kohkhanprachapibal. Report Abuse - Terms of Service