แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น งานแนะแนวการศึกษา

ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาขอความร่วมมือทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อการบริการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายฯทางเว็บไซต์ เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองให้ตรงความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ ทางฝ่ายฯ ยินดีรับความคิดเห็น ข้อแนะนำและติชมๆของท่าน โดยตอบแบบสอบถามด้านล่างเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงงาน

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question