แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน

  วัตถุประสงค์

  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และการบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

  วัตถุประสงค์

  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และการบริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

  คำชี้แจง

  แบบสอบถามมี 4 ส่วน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ