ගාලුයන්ඩ අත්වැල් බැඳගම්මු.....

ඔං ආයේමත් අපේ ගාල්ලේ සයිබර් මිතුරො ගාල්ලට එක්කාසු වෙන්ඩයි හදන්නේ වැඩේ තියෙන්නේ ජනවාරි 7 ත්වෙනිදලු

ඉතින් ගාලුයන්ඩ කැමති කාටත් පොදුවේ ආරාධනා කරනව කොට්ටාව බස් නැවතුම් පොල අසලට (පොලිසිය අසල ) රැස්වෙන්ඩ කියල ජනවාරි 7 උදේ 7.00 වෙද්දි

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

  Raj: 0773002262 ඔබගේ පැමිනීම තහවුරු කරනා මෙන් කාරුනිකව ඉල්ලා සිටිමු.