แบบทดสอบ วิชา เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส 3104-2005 ประจำปีการศึกษา 1/2557 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ข้อสอบทั้งหมด 10 ข้อ 20 คะแนน ข้อละ 2 คะแนน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question