แบบสอบถามการได้รับรางวัลของศิษย์เก่า NIDA
ด้วยสถาบันต้องการทราบถึงสัมฤทธิผลจากการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ซึ่งสะท้อนจากคุณภาพของบัณฑิตที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านต่างๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สถาบัน และนำมาพิจารณามอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแทบบสอบดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Your answer
อีเมล
Your answer
ปีที่สำเร็จการศึกษา
Your answer
คณะที่สำเร็จการศึกษา
ประเภทรางวัลที่ได้รับ
ชื่อรางวัล
Your answer
หน่วยงานที่มอบรางวัล
Your answer
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล
Your answer
ขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ขอความกรุณาส่งเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อสถาบันจะนำมาพิจารณามอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบันต่อไป ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 027273453, 027273289 อีเมล: nidafund@nida.ac.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy