แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพของผู้มารับบริการ   *
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
เรื่องที่ขอรับบริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1 = ไม่พอใจ    2 = ไม่ค่อยพอใจ    3 = เฉย ๆ     4 = ค่อนข้างพอใจ     5 = พอใจ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
5
4
3
2
1
1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
5
4
3
2
1
2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
5
4
3
2
1
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3.3 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
3.4 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
3.5 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ
5
4
3
2
1
4.1ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน
Clear selection
ส่วนที่4 ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy