WORKSHOP pre rodičov - HRA
Workshop „Prečo sa hrať? Význam hry u detí s Aspergerovým syndrómom, rodič a učiteľ ako partner v hre“ je určený pre rodičov detí s Aspergerovým syndrómom (ďalej AS), prípadne učiteľov a vychovávateľov materských škôl.

Cieľom workshopu je oboznámiť účastníkov s dôležitosťou hry v detskom veku, jej významom pre ďalší rozvoj dieťaťa (schopnosť učenia sa, komunikácie, predstavivosti a pod.), so špecifikami hry u detí s AS a typmi pre jej rozvoj. Workshop zodpovie účastníkom na otázky: Prečo je dôležité, aby sa moje dieťa hralo? Ako mu pomôcť, aby sa naučilo hrať spolu
s inými deťmi? Čo môžem dieťa naučiť prostredníctvom hry (sociálne a komunikačné zručnosti, porozumenie vlastným pocitom a pod.). Workshop zahŕňa teoretickú časť zameranú na získanie základných informácií o hre, jej vývine a význame v detskom veku, sebaskúsenostné aktivity účastníkov zamerané na typy a nácvik rozvíjania hry a následnú diskusiu.

Workshop sa uskutoční vo štvrtok 21. februára od 16.00 do 18.30 hodiny v priestoroch Autistického centra Andreas,
na Galandovej 7 v Bratislave (na 2. poschodí).

PROGRAM
16:00 - 17:00 1. blok – teoretický vstup
17:00 - 17:15 PRESTÁVKA
17:15 - 18:00 2. blok – sebaskúsenostná aktivita
18:00 - 18:30 diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za workshop je 10 EUR na jedného účastníka. Platí sa na mieste. Kapacita workshopu je obmedzená
na 12 účastníkov. Občerstvenie je zabezpečené.
Svoju účasť potvrďte do 18. februára 2019.


LEKTORKY

Mgr. Lenka Brinčíková vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s AS a HFA sa venuje od roku 2011. V centre Andreas pôsobí od roku 2013. Venuje sa predškolskej príprave, vypracovávaniu IVP a podkladov k integrácii, terapii detí s AS a HFA s využitím prvkov Snoezelen, rediagnostike a poradenstvu pre rodiny a školské zariadenia. Aktuálne si robí výcvik v nedirektívnej terapii hrou.

Mgr. Marcela Machálková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Skúsenosti s deťmi s AS získavala ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadaných žiakov. Od roku 2017 sa v centre Andreas venuje poradensko-terapeutickej práci s deťmi a mládežou s AS, ako aj rodinám. Absolvovala jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa, aktuálne navštevuje dlhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii v ČR.

Email address *
TERMÍN workshopu *
záväzne sa prihlasujem na workshop HRA dňa
Required
Meno účastníka *
napíšte vaše meno (v takejto forme priezvisko a krstné meno)
Your answer
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Your answer
Kontakt na účastníka *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
Your answer
Kontakt na účastníka *
emailový kontakt
Your answer
Meno dieťaťa *
v tvare Priezvisko Meno
Your answer
Dátum a miesto narodenia dieťaťa *
v tvare DD.MM.RRRR, Trenčín
Your answer
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Priestor pre Vašu poznámky a otázky *
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Your answer
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Súhlasím so spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov, ktoré poskytujem Autistickému centru Andreas, Galandova 7, Bratislava, výlučne pre účely školenia v súlade s rozhodnutím Komisie EÚ zo dňa 15. júna 2001 a zákonom č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať, zmazať alebo opraviť osobné údaje.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service