แบบสำรวจความพึงพอใจ งานบริการเว็บไซต์ กฟผ.
คำชี้แจง
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อปท.) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. ประจำปี 2561 สำหรับการใช้บริการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (รวมระยะเวลา 12 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กฟผ. ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด
อปท. ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือครั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับและใช้สำหรับงานวิจัยเท่านั้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเต็มเกี่ยวกับแบบสำรวจกรุณาติดต่อ IT Helpdesk เบอร์โทรศัพท์: 02-436-4599 อีเมล: ithelpdesk@egat.co.th

แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วยประเด็นคำถามต่างๆ จำนวน 9 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจที่ได้รับ
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms