แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ปีงบประมาพ.ศ.2558)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

  วัตถุประสงค์: แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป

  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = ควรปรับปรุง

  1.ด้านวิชาการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ด้านงบประมาณ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3.ด้านบริหารงานบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ด้านบริหารงานทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ อำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร

  1. สิ่งอำนวยความสะดวก

  This is a required question
  This is a required question

  2. ด้านอาคารสถานที่

  This is a required question
  This is a required question

  3. ด้านสวัสดิการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ด้านข้อมูลข่าวสาร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ ณ โอกาสนี้