แบบสอบถามการประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คำชี้แจง
สถาบันขอรบกวนสละเวลาในการตอบแบบสอบถามการประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการประชุมในครั้งต่อไป หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  1. ประเด็นที่ท่านสนใจและต้องการให้สถาบันมีการจัดสัมมนา ได้แก่

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรที่ท่านอยากให้เชิญมาดำเนินการสัมมนาได้แก่

  This is a required question

  3. จำนวนวันที่ท่านเห็นว่าเหมาะุสมควรเป็นอย่างไร

  This is a required question

  4. ท่านทราบข่าวการจัดสัมมนาวิชาการจากแหล่งใด

  This is a required question