Enquesta qualitat 2016
SATISFACCIÓ / SATISFACCIÓN / SATISFACTION / SATISFACTION
Idiomes/Idiomas/Languages/Langues *
-
+
Agilitat i capacitat de resposta/Agilidad y capacidad de respuesta/Agility and capacity of response/Disponibilité et capacité de réponse *
-
+
Amabilitat i comportament/Amabilidad y comportamiento/Amability and behavior/Amabilité et comportement *
-
+
MARINERIA/ MARINERIA/ SEAMANSHIP / ÉQUIPAGE
Servei d'amarratge/Servicio de amarre/Amarrage service/Service d'amarrage *
-
+
Servei de grua/Servicio de grua/Travelift service/Service de la grue *
-
+
Agilitat i capacitat de resposta/Agilidad y capacidad de respuesta Agility and capacity of response/Disponibilité et capacité de réponse *
-
+
Amabilitat i comportament/Amabilidad y comportamiento Amability and behavior/Amabilité et comportement *
-
+
BENZINERA/ GASOLINERA/ PETROL STATION / STATION ESSENCE
Temps d'espera/Tiempo de espera/Time of wait/Temps d'attente *
-
+
Accessibilitat/manionbra/Accesibilidad/maniobra Accessibility/manouvre/Accessibilité/manoeuvre *
-
+
Amabilitat i comportament/Amabilidad y comportamiento Amability and behavior/Amabilité et comportement *
-
+
ESCOLA DE VELA/ ESCUELA DE VELA/ SAILING SCHOOL / ÉCOLE DE VOILE
Desenvolupament i oferta de cursos/Desarrollo y oferta de cursos Courses development and offer/Déroulement et diversité des cours
-
+
Embarcacions/Embarcaciones/Boats/Bateaux
-
+
Material didáctic emprat/Material didáctico utilizado Didactic used material/Matériel didactique utilisé
-
+
Preparació i formació d'instructors/Preparación y formación de instructores Preparation and instructors formation/Préparation et formation des moniteurs
-
+
BAR/RESTAURANT
Oferta gastronómica/Oferta gastronómica/Gastronomic offer/ Offre gastronomique
-
+
Amabilitat/Amabilidad/Kindness/Amabilité
-
+
Neteja/Limpieza/Cleanliness/Properté
-
+
Qualitat aliments/Calidad alimentos/Food quality/Qualité des produits
-
+
INSTAL·LACIONS GENERALS/INSTALACIONES GENERALES/GENERAL FACILITIES/INSTALLATIONS GENERALES
Neteja i manteniment/Limpieza y mantenimiento Cleanliness and maintenance/Properté et maintenance *
-
+
Senyalització/Señalizació/Signposting/Signalisation *
-
+
Accessiblitat general/Accesibilidad general/General acces/Accessibilité générale *
-
+
Estética visual/Estética visual/Visual esthéthic/Esthétique visuelle *
-
+
Vigiláncia i seguretat/Vigilancia y seguridadNigilance and safetyNigilance et sécurité *
-
+
EQUIPAMENTS / EQUIPOS / EQUIPMENTS / EQUIPEMENTS
Electricitat/Electricidad/Electricity/Électricité *
-
+
Aigua/Agua/Water/Eau *
-
+
Página web/Página web/Website/Site *
-
+
internet Internet Wi-Fi *
-
+
Recollida selectiva/Recogida selectiva/Selective withdrawal/Tri sélectif *
-
+
Vestidors i sanitarisNestidores y sanitarios Wardrobes and sanitaryNestiaires et sanitaires *
-
+
Qualificació general del CNCB/Qualificación general del CNCB/General calification of CNCB/Qualification générale du CNCB *
-
+
OBSERVACIONS I SUGGERIMENTS/OBSERVACIONES I SUGERENCIAS/OBSERVATIONS AND SUGGESTIONS/OBSERVATIONS ET SUGESTIONS
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms