Ankieta dotycząca konsultacji społecznych w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”
Szanowni Państwo
Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian w dokumentach Kryteria wyboru operacji oraz Kryteria wyboru grantobiorców Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” poprzez wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety internetowej znajdującej się poniżej. Ankieta ta jest częścią procesu konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii na temat planowanych zmian. Celem zmian jest doprecyzowanie istniejących kryteriów, bez wpływu na przeprowadzoną wcześniej diagnozę obszaru i analizę SWOT. Zmiany nie będą miały wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium „Poziom przygotowania operacji” poprzez zastąpienie słowa "prawomocnych" na "ostatecznych"? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
2. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium „Tworzenie miejsc pracy” poprzez wprowadzenie w uzasadnieniu/uwagach zapisu: Kryterium weryfikowane na podstawie informacji dotyczącej zobowiązania do zatrudnienia ujętej we wniosku w pozycji dotyczącej wskaźników wraz ze zobowiązaniem do zatrudnienia osoby defaworyzowanej (jeśli dotyczy). Grupy defaworyzowane ze względu na dostęp do rynku pracy dla obszaru LSR: bezrobotna młodzież do lat 35 (wymagane potwierdzenie rejestracji jako osoby bezrobotnej, minimum 60 dni przed zatrudnieniem), kobiety powracające na rynek pracy (wymagane potwierdzenie pozostawania bez pracy minimum 60 dni przed zatrudnieniem), osoby niepełnosprawne (wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność). Dokumenty potwierdzające wywiązanie się ze zobowiązania zatrudnienia osoby defaworyzowanej należy dostarczyć do LGD na etapie monitorowania projektu (Kryterium dotyczy naborów ogłaszanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich). Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
3. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium „Innowacyjność” poprzez zmianę punktacji na 0,1,2? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
4. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium „Oddziaływanie na środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu” poprzez zmianę punktacji na 0 i 2? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
5. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmian w kryterium „Wzmocnienie przedsiębiorczości w ramach wybranych zakresów” poprzez dodanie do punktacji następujących kodów PKD: 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
6. Płeć
7. Wiek
8. Miejsce zamieszkania
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms