แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) ปีการศึกษา 2563 (16.30-18.30น.)
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ
Clear selection
1.2 สังกัดหน่วยงาน/คณะ
Clear selection
1.3 สาขาวิชา
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด
กรุณาตอบทุกข้อโดยพิจารณาแต่ละข้อ และทำเครื่องหมายในช่องความพึงพอใจในแต่ละด้าน
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ไม่พอใจ
2.1 ด้านการเปิดให้บริการของห้องสมุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1.1 เวลาเปิด-ปิดให้บริการ
2.1.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน
2.1.3 คำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุด
Clear selection
2.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.2.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2.2 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการ
2.2.3 ความเพียงพอของฐานข้อมูลที่จัดให้บริการ
Clear selection
2.3 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.3.1 ขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2.3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว
2.3.3 การจัดเรียงทรัพยากรบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
2.3.4 การใช้ทรัพยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
2.3.5 ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2.3.6 การช่วยเหลือในการให้บริการข้อมูล
Clear selection
2.4 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.4.1 เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ที่จะให้บริการทุกครั้ง
2.4.2 การให้คำตอบและคำแนะนำข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.4.3 สามารถแก้ปัญหาในการให้บริการได้ทันที
2.4.4 การให้บริการด้วยความเท่าเทียมกัน
2.4.5 มีความรู้และมีประสบการณ์ในการให้บริการ
Clear selection
2.5 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.5.1 ห้องสมุดมีพื้นที่กว้างขวางมีการจัดที่นั่งได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 พื้นที่ระหว่างชั้นหนังสือ มีความเหมาะสมสามารถหยิบหนังสือใช้ได้สะดวก
2.5.3 มีความเงียบสงบ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
2.5.4 มีจำนวนคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลอย่างเพียงพอ
2.5.5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2.5.6 มีแสงสว่างเพียงพอ และมีสภาพโล่งสบายตา
2.5.7 มีอุณหภูมิเย็นเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
2.5.8 จุด / เคาน์เตอร์บริการต่างๆ อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สะดวกในการติดต่อ
2.5.9 ห้องน้ำมีจำนวนเพียงพอ และมีความสะอาด
Clear selection
2.6 ด้านการรักษาความปลอดภัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.6.1 ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
2.6.2 มีช่องทางหนีไฟ
Clear selection
2.7 ด้านการประชาสัมพันธ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.7.1 การเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
2.7.2 ข้อมูลเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการมีความถูกต้องชัดเจน
2.7.3 ป้ายเอกสารแนะนำหน่วยงาน และแนะนำการใช้บริการมีครบถ้วน ชัดเจน
2.7.4 มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน
2.7.5 มีป้ายแนะนำ ข้อเสนอแนะการใช้บริการต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดติดอยู่ภายในศูนย์วิทยบริการ
Clear selection
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy