แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

คำชี้แจง
กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรุณาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้

  1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
  3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
  4. เอกสารประกอบการอบรม
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สะอาดและมีความพร้อม
  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัสนูปกรณ์
  3. ระยะเวลาในการอบรมสัมมนามีความเหมาะสม
  4. อาหารมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
  2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชน
  Please enter one response per row