แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน : นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนรายวิชา NS 2206 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
อ.นริศรา วิสุงเร
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2. สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5. อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
6. เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7. เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8. เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
9. เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน
10. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11. การรับฟังและตอบข้อซักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13. การแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
14. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
15. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
17. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
อ.อัครเดช ดีอ้อม
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2. สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5. อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
6. เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7. เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8. เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
9. เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน
10. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11. การรับฟังและตอบข้อซักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13. การแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
14. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
15. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
17. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
อ.ยอดขวัญ ชื่นบาน
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยทำเครื่องหมาย / ลงในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. การแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ
2. สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
3. กระตุ้นให้นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมของนิสิต
5. อธิบายหรือยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
6. เทคนิคการสอนที่ทำให้นิสิตสนใจเรียน
7. เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
8. เนื้อหาทันสมัย ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
9. เน้นสาระสำคัญและสรุปเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน
10. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายและชัดเจน
11. การรับฟังและตอบข้อซักถามของนิสิตได้เหมาะสม
12. เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วนสมบูรณ์
13. การแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
14. การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน
15. การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
16. นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
17. อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy