สายตรงผู้อำนวยการ

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ได้เปิดสายตรงผู้อำนวยการ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป สามารถเสนอข้อร้องเรียน ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question