แบบสอบถาม การสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของสมาชิกแกนนำ ชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิของผู้ยินยอมให้ข้อมูล : ด้วยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการสำรวจภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนนำ และรูปแบบ ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินการในชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ด้วยแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายเพียงใด และนำข้อมูลมาใช้วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการสนับสนุนด้านสื่อ องค์ความรู้ คู่มือ กระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ และการสนับสนุนด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายยิ่งขึ้น แบบสอบถามมี 2 ชุด คือชุดที่ 1 แบบสำรวจภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนนำในชมรม/ศูนย์เพื่อนใจฯ (รายบุคคล) มี 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแกนนำของชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเยาวชน ที่พัฒนาขึ้นจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตามองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน พร้อมที่มาของความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิต ความพึงพอใจและสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากโครงการฯ และข้อเสนอแนะอื่นๆ หากท่านยินดีที่จะให้ข้อมูล กรุณาตอบแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้นี้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะเผยแพร่ในภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น จะไม่มีการอ้างอิงชื่อของท่านในที่ใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิที่จะตอบรับ หรือปฏิเสธในการตอบข้อมูลเหล่านี้ โดยไม่มีผลใดๆ ต่อตัวท่านและแม้ว่าท่านให้ข้อมูลแล้วก็ตาม แต่หากท่านต้องการยุติในขณะใดท่านก็สามารถทำได้โดยจะไม่เกิดผลเสียประการใดต่อท่านเช่นกัน ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 02-5908256
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลครั้งนี้
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ
ชื่อชมรม
ประเภทชมรมฯ
Clear selection
ชื่อ-สกุล
เบอร์ติดต่อ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy