แบบประเมินความพึงพอใจ Blogger
แบบประเมินนี้ได้กำหนดไว้ 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุดถึงไม่เห็นด้วยเลย
1.ท่านคิดว่าบทความในบล็อก mediathailand-blogger นี้มีประโยชน์ต่อวงการศึกษาเรียนรู้ในระดับใด
น้อยมาก
มากที่สุด
2.ท่านคิดว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน มีความสำคัญต่อระบบการศึกษา
น้อยมาก
มากที่สุด
3.ในความคิดของท่านการศึกษาออนไลน์ เป็นส่วนส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนทักษะ ในการพัฒนาตนเองที่ดีอีกช่องทาง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.เนื้อหา สาระในบล็อกนี้ ส่งเสริมให้ท่านได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.เนื้อหา สาระในบล็อกแห่งนี้ ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6.เนื้อหา สาระในบล็อกนี้ มีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ สะดวกในการเรียนรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7.เนื้อหา สาระในภาพรวม ทำให้ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสร้างบล็อกเพิ่มมากขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8.เนื้อหาในแต่ละเรื่อง อธิบายขั้นตอน มีความชัดเจน เข้าใจได้ดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9.ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม แสดงขั้นตอนชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10.การใช้ภาษา ในเนื้อหานี้ เข้าใจง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms