სწავლის შედეგების კითხვარი სტუდენტებისათვის
1. რამდენად კმაყოფილი ხართ სწავლის შედეგებით ?
2. შეესაბამება თუ არა მიღებული განათლების შედეგები თქვენს მოლოდინებს?
3. როგორ შეაფასებთ სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ სასწავლო პროცესების ორგანიზებას ?
4. კმაყოფილი ხართ სპეციალობის თქვენი არჩევანით?
ა) ბიზნესის ადმინისტრირება
ა) ინგლისური ფილოლოგია
გ) სტომატოლოგია
5. რა საშუალებით იღებთ სასურველ ინფორმაციას?
6.თვლით თუ არა,რომ მიღებული ცოდნა შეესაბამება თანამედროვე შრომის ბაზარის მოთხოვნებს?
თვლით თუ არა, რომ:მიღებული ცოდნით შეძლებთ სწავლისშემდგომ საფეხურზე გადასვლას?
თვლით თუ არა, რომ:იღებთ უკუკავშირს მიღწეული სწავლისშედეგების ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ?
7.გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ დებულებებს:ა)სალექციო განრიგი (ცხრილი) კარგადაა განაწილებული?
ბ)ჩემი სპეციალობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საგნების საათები სავსებით საკმარისია ?
გ)საჭიროა თეორიული მეცადინეობების საათების გაზრდა ?
დ)საჭიროა პრაქტიკული მეცადინეობების საათების გაზრდა?
ე)ცალკეული დისციპლინების სწავლების ხარისხი მაღალია ?
ვ)პრაქტიკული მეცადინეობები კარგად არის ორგანიზებული, მისი მიზნები,ამოცანები და შინაარსი შეესატყვისება სტუდენტების საჭიროებებს?
ზ)კმაყოფილი ხართ გამოცდების ორგანიზებით ?
თ)სწავლების პროცესში აქტიურად ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ?
ი)ლაბორატორიები საკმარისი რაოდენობითაა ?
კ)ლაბორატორიების ხარისხი (მოწყობა,ინვენტარი და ა.შ.) სრულიად მისაღებია ?
უცხო ენების კაბინეტების მოწყობა (მაგ:მოსასმენი, ე.წ. listening-ისკომპონენტისთვის და ა.შ.შ) მისაღებია?
მ)სასწავლო უნივერსიტეტში აქტიურად ტარდება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ?
ნ)სასწავლო უნივერსიტეტში აქტიურად ტარდება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები?
ო)კმაყოფილი ხართ სასწავლო უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურით (მაგ. აუდიტორიები,სარეკრეაციო სივრცეები და ა.შ)?
პ)სტუდენტთა შეფასების სისტემა გამჭვირვალეა?
რ)ინფორმირებული ვარ შეფასების ფორმებისა და კომპონენტების შესახებ
ს)უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტუდენტთა საერთაშორისო პროექტებში ჩართვას?
ტ)ჩართული ვარ პროგრამის განხორციელების შეფასების პროცესში
უ)საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და საჯაროა?
ფ)სტუდენტისთვის სასწავლო უნივერსიტეტში არსებობს სტაჟირების/პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობები?
სასწავლო უნივერსიტეტი იცავს სტუდენტთა უფლებებს?
ღ)უნივერსიტეტი ახორციელებს სხვადასხვა მხარდამჭერ ღონისძიებებს (მაგ. სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი სქემა და სხვ.)?
8. თვლით თუ არა, რომ ზოგიერთი საგანი/დისციპლინა, რომელსაც სწავლობთ ზედმეტია (არ არის საჭირო მისი სწავლა თქვენს ფაკულტეტზე)?
9.გთხოვთ გვითხრათ, არის თუ არა საგანი/დისციპლინა, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია თქვენი სპეციალობისათვის, მაგრამ არ ისწავლება თქვენს ფაკულტეტზე?
10.ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენს სპეციალობაში რომელიმე საგნის/დისციპლინის..
11.გთხოვთ, მიუთითოთ ეთანხმებით თუ არა შემდეგ დებულებებს:ა)საგნების/დისციპლინების შინაარსი შეესაბამება თანამედროვე ტენდენციებს?
ბ)უნივერსიტეტში ხშირად გამოიყენება სწავლების აქტიური ფორმები (დისკუსია,ტრენინგი, საქმიანი თამაშები და ა.შ.)?
გ)გამოიყენება ვიდეო ლექციები,პრეზენტაციები და ა.შ.?
დ)ლექტორებთან კომუნიკაციისთვის ხშირად გამოიყენება ელქტრონული ფოსტა?
ე)ლექტორებთან კომუნიკაციისთვის ხშირად გამოიყენება სოციალური ქსელი?
12. რამდენად კმაყოფილი ხართ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის რესურსებით და მომსახურებით?a)ბიბლიოთეკაში არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა(წიგნები)
ბ)ბიბლიოთეკაში არსებული სამეცნიერო ელქტრონული ლიტერატურა
გ)უცხო ენაზე არსებული ლიტერატურა
დ)ქართულ ენაზე არსებული ლიტერატურა
ე)წიგნის გატანის შესაძლებლობა
ვ)სხვა (ჩაწერეთ)
Your answer
13. გეგმავთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას ამავე სასწავლო უნივერსიტეტში?
14. გისარგებლიათ თუ არა სტუდენტური სერვისებისა და დასაქმების მომსახურებით?
15.რამდენად კმაყოფილი ხართ სერვისებისა და დასაქმების ცენტრის მომსახურებით?
16. გთხოვთ, გვითხრათ რამდენად არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი.ა)სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნებით სარგებლობა
ბ)სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ელექტრონული რესურსებით სარგებლობა
გ)გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა
დ)საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა
ე)კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობა
ვ)სპორტულ აქტივობებში /ექსკურსიებში მონაწილეობა
ზ)სასწავლოუნივერსიტეტის მიერგამოყოფილიდაფინანსება/თანადაფინანსება სხვადასხვა პროექტებში/პროგრამებში მონაწილეობისათვის
სხვა (ჩაწერეთ)
Your answer
17. გთხოვთ, დაასახელოთ თქვენთვის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა შპს თბილისის დავით აღმასენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლისას? (შენიშვნა: დასაშვებია 1-ზე მეტი პასუხი)
18. სწავლისას, ზემოთ აღნიშნული რომელიმე პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში მიმართეთ თუ არა დახმარებისთვის... (შენიშნვნა:დასაშვებია1-ზე მეტი პასუხი)
19.კითხვაზე პასუხობენ მხოლოდ ის რესპონდენტები, ვინც მე-18კითხვას გასცა პასუხი #8–„არ მივმართე არავის“ რატომ არ მიმართეთ არავის დახმარებისთვის, პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში?
20.კითხვაზეპასუხობენმხოლოდისრესპონდენტები,ვინც მე-18კითხვას გასცა პასუხი#1დან#7-ის ჩათვლით მოგვარდა თუ არა ის პრობლემა, რის გამოც მიმართეთ დახმარებისთვის ამა თუ იმ ადამიანთა ჯგუფს?
21. გთხოვთ, დაასახელოთ მაქსიმუმ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი (პრობლემა), რომლებიც თქვენი აზრით პირველ რიგში უნდა მოგვარდეს სასწავლო უნივერსიტეტში: (შენიშნვნა:შესაძლებელია პრობლემები გადმოიტანოთ კითხვა#14-დან)
22. თქვენი აზრით, ბოლო 1 წლის განმავლობაში რამდენად გაუმჯობესდა ან გაუარესდა საუნივერესიტეტო ცხოვრება სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით? ა)განათლების მიღების ხარისხი
ბ)პედაგოგების კვალიფიკაცია
გ)უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მუშაობა
დ)ფაკულტეტის დეკანატის მუშაობა
ე)საბიბლიოთეკო რესურსები(ციფრული, წიგნები)
ვ)საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში
ზ)ლაბორატორიების მდგომარეობა
თ)უცხო ენის კაბინეტების მდგომარეობა
ი)კულტურული და სპორტული ცხოვრება
კ)სასწავლო უნივერსიტეტის პრესტიჟი
ლ)დასაქმების პერსპექტივები უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის
მ)სასწავლო პროცესის ორგანიზება
ნ)გამოცდების ორგანიზება
23. რამდენად კარგად იცნობთ ქვემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტებს/პროცედურებს:ა)თდასუ-ს წესდება
ბ)ეთიკის კოდექსი
თდასუ შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები
დ)სტუდენტთა სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის წესი
ე)კრედიტების აღიარების წესი
ვ)მობილობის წესი
ზ)გამოცდების ჩატარების წესი
24. აბიტურიენტი რომ იყოთ, კვლავ თუ ჩააბარებდით ამ სასწავლო უნივერსიტეტში?
25. თუ ურჩევდით სხვა აბიტურიენტ(ებ)ს შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩაბარებას?
დემოგრაფიული ნაწილი:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy