แบบประเมินวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 SN 1105 ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสนิสิต *
Your answer
เพศ *
ส่วนที่ 2 แบบประเมินรายวิชา
คำชี้แจง ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา โดยให้ Click ในช่องวงกลมที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง
2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
1. เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์รายวิชา
2. เนื้อหาเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้
3. ไม่มีความซ้ำซ้อนกับวิชาอื่น
4.ความเหมาะสมของเนื้อหากับระยะเวลาที่สอน
5. กำหนดวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน
6. การเตรียมลำดับขั้นตอนของการสอน
7. เอกสารประกอบการสอนครบถ้วนทุกหัวข้อ
8. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต
9. สื่อการสอนมีความเหมาะสมและหลากหลาย
10. กิจกรรมที่กำหนดเหมาะสมกับความรู้ความ
11. รูปแบบการวัดและประเมินผลชัดเจนและเข้าใจตรงกัน
12. การมอบหมายงานมีจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ
13. ห้องเรียนเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
14. โสตทัศนูปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ
15. มีการเตรียมตัวก่อนเรียน
16. มีความตั้งใจเรียนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
17. มีการทบทวนบทเรียนหลังเรียน
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service