BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN PERPUSTAKAAN UKM / UKM Library Customer Satisfaction Survey Form
Tujuan soal selidik ini dijalankan adalah untuk mendapatkan maklum balas mengenai perkhidmatan yang telah diberikan oleh Perpustakaan UKM. Segala maklum balas yang diberikan akan dijadikan asas kepada penambahbaikan perkhidmatan.


UKM-SPKP-PKU11-BO04 (No.Semakan : 02)(TARIKH KUATKUASA : 01/04/2019)
Bahagian A : PRESTASI PERKHIDMATAN / TAHAP KEPUASAN PELANGGAN / PART A: SERVICE PERFORMANCE / CUSTOMER SATISFACTION LEVEL
KATEGORI (Sila tandakan dalam petak berkenaan) *
Sila pilih jawapan mengikut skala yang dinyatakan di bawah : / Please select the number which best reflect your level of satisfaction based on the scale below:
[4 - Amat Baik] [3 - Baik] [2 - Tidak Memuaskan] [1 - Amat Tidak Memuaskan]
Perkara / Item *
4
3
2
1
1. Kakitangan mengamalkan sikap mesra pelanggan / Customer friendly
2. Kakitangan berpengetahuan dan berkemahiran / Knowledgable and competent staff
3. Kualiti perkhidmatan / produk yang disediakan / Quality of service / product
4. Tempoh masa untuk mendapatkan perkhidmatan / produk / Waiting time for service / product availability
5. Persekitaran tempat berurusan adalah selesa dan berinformatif / Comfortable and informative environment
6. Persepsi umum anda terhadap Pusat / Jabatan / Your overall perception about this Centre / Department
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universiti Kebangsaan Malaysia. Report Abuse