แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระบุประเภท *
สังกัด/หน่วยงาน *
การใช้บริการ/รูปแบบการใช้บริการจากสำนักงานอธิการบดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ที่ให้บริการ
ความพึงพอใจในคุณภาพของบุคลากร *
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
บริการด้วยความสุภาพ ด้วยไมตรีจิต และให้เกียรติแก่ผู้มาใช้บริการ
บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการจากสำนักงานอธิการบดี *
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
งานสารบรรณ (รับ - ส่ง เอกสาร)
บริการทางโทรศัพท์ / Fax
บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ (http://president.payap.ac.th)
ข้อมูลเผยแพร่ในระบบ DMS (คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัย)
บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
นัดหมายท่านอธิการบดี
บริการข้อมูลส่วนกลาง (สอบถามค้นหาข้อมูล)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy