แบบรับความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2. ประเภทผู้ใช้งาน *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
Clear selection
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
Clear selection
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy