"โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)"

ประกาศ! รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 3

https://drive.google.com/file/d/0BzCSDVa27jWJeWN1YjVSdnFwUnc/view?usp=sharing

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)" รอบที่ 3

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJX053MHdNaGZuT28 (สำหรับ PDF)
และ: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJVmUyQmdvc1VUeG8 (สำหรับ Word)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล

- แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน (ฉบับแก้ไข 30 พฤศจิกายน 2559)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/a/evat.or.th/file/d/0BzCSDVa27jWJRXZtdlVSLVhfazA/view?usp=sharing

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/a/evat.or.th/file/d/0BzCSDVa27jWJX1FVaWtHYmwtV00/view?usp=sharing

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

- ภาคผนวก 1 ตัวอย่างหนังสือนำส่งข้อเสนอ (ฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2560)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJWHYwWk9LeEZBa2s

- ภาคผนวก 2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) (ฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2560)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJMVozcC01eVAyTU0

- ภาคผนวก 3 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการและใบสรุปข้อเสนอโครงการ (ฉบับแก้ไข 26 มกราคม 2560)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJSFd0emRCc21iTU0

ตัวอย่างสัญญาขอรับการสนับสนุน

- ภาคผนวก 4 ตัวอย่างสัญญารับการสนับสนุนสำหรับรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษาของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการและส่วนเอกชน (ฉบับแก้ไข 30 พฤศจิกายน 2559)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJUmlWdTlqaWZrMW8

- ภาคผนวก 5 ตัวอย่างสัญญารับการสนับสนุนสำหรับส่วนราชการ (ฉบับแก้ไข 30 พฤศจิกายน 2559)

ลิงค์ดาวน์โหลด: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJMm9rajZhRGRfSEk

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
30 มกราคม 2560

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการ ทาง

1.โทรศัพท์: 086-390-3339

2. อีเมล: Charging@evat.or.th

3. LINE ID: evat.thailand

การดำเนินการของโครงการฯ ที่ผ่านมา

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันการเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1

https://drive.google.com/file/d/0B8ObWlS5uy6acGIwcFZZQ1IxTWc/view?usp=sharing

รายชื่อหน่วยงานที่ทำการยืนยันขอรับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อน รอบที่ 2

https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJb3FtRVpPR0tveG8

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

http://www.evat.or.th/15875281/charging-station-subsidy-program

Submit
This form was created inside of Electric Vehicle Association of Thailand. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms