*อัปเดตล่าสุด* เอกสารสำหรับขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 6
- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1w4cJmQ9hNFOdhBIOiFQTC04dbRPYriis/view?usp=sharing

- รายละเอียดติดต่อผู้จำหน่ายตู้อัดประจุไฟฟ้า สามารถมาดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1OGZLVblNMzz5fjMhquZvrCkAjA4Ffq3V

- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1P4cN2_Eb8C9vda1tkpLP_gwED5xr110y

- ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1GgM_gRmngVp7ThuKFH_momx5mk2WNbzZ

- ตัวอย่างข้อเสนอโครงการและใบสรุป
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1KjgjidBFPfZu30A2t6xwsEsvEPFYwuTV

- สัญลักษณ์โครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJQmtOd3ZTbkw3S0E

- ตัวอย่างสัญญาระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ และเอกชน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1lUSW3MHrRzqSiYy7SPa_4JYTe-cCRLIa
ผู้ที่สนใจขอรับบัตรสำหรับใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าใน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station)
ผู้ที่สนใจขอรับบัตรสำหรับใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าใน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station) สามารถลงทะเบียนขอรับบัตรสำหรับใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ที่: https://evat.mea.or.th/ev/
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1EnCHaIfAzI2y7Ltu4HWeYgbx7j3hf3tF
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 2
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1zwFQUWuPWrmKaqti56_jF6vjkHmC_MOc
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 3
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=19F_5YxW7qdV4nTscjAJKn2I6UqB0t79k
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 4
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1mpU88J9acRWKBiHM6nKb-DRc1sf7u3At
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 5
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 5 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1M7SXAqB0Z4isQuKX8zG-f03p-yNvnFlO
ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 6
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) รอบที่ 6 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1QsjPNpezrriG9s8p--jgHz9XztSTTcQK/view?usp=sharing
แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 1 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1aDEaYtZCXwiopJdZYWw0VFr9eop45__v

- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 2 และ 3 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1erBq8USbKAWKpHK_EhUlVnC4TxLJzcoL

- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับรอบที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=14mTGCSWXr3SQ_DhjGx8K_Wxd4Fdn9UAU

- เอกสารแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า(Charging Station) สำหรับรอบที่ 5 สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1PHj9ZIMkaPKdByrv6PeSpOZCM6pi1Fa5
แผนที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
-แผนที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1Z3LY4fiU22gstIQHhVnS_dkl5ms&usp=sharing
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
- ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=12WEafAG0dx-d80RJ_BiT87opiDJ0I8P0

- ใบสมัครขอรับการสนับสนุน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1JULBdxAaadZ0HcdkUV2-i_CuDKcRjuV8

- ข้อเสนอโครงการและใบสรุป
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1FU4JUWttlHWkB_ryymrYS_VD-lxmpzTu

- สัญลักษณ์โครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=0BzCSDVa27jWJQmtOd3ZTbkw3S0E

- ตัวอย่างสัญญาระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานราชการ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1HPT5zJCki1ysd7S1BmgTOeN1pKxEVvaR

- ตัวอย่างสัญญาระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานรัฐประเภทอื่นๆ และเอกชน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://drive.google.com/open?id=1PbvUBeUGnxsMLwUMAmGG32aB65KGLeGM
Submit
This form was created inside of Electric Vehicle Association of Thailand. Report Abuse