แบบประเมินความพึงพอใจ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
1. สังกัดหน่วยงาน *
2. กรุณาเลือกระบบงานที่ต้องการประเมิน *
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
มีขั้นตอนการติดต่อและขั้นตอนการให้บริการ
เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจนผ่านสื่อต่างๆ
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
บุคลากรสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และตรงตามความต้องการ
บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการ
บุคลากรมีความกระตือรือร้น สุภาพ และเต็มใจให้บริการ
5. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
ระบบมีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทำงาน
ระบบมีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
ระบบมีการจัดวางรูปแบบการแสดงผลง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ระบบมีขนาดและรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
สีที่ใช้ในระบบมีความสวยงามและดูสบายตา
มีคู่มือขั้นตอนการทำงานของระบบ
มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้รับบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
6. ด้านคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย รวดเร็ว
ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว
ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ
ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี
สามารถปฏิบัติตามคู่มือได้จริง
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้รับบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศได้
7. ด้านระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบจากอุปกรณ์ เช่น มือถือ แทปเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์สำหรับผู้รับบริการงานพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจในภาพรวมต่องานพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
***ขอบคุณในการตอบแบบสอบถาม ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service