สมัครสมาชิกปัน ปั่น ระบบออนไลน์
ระบบที่ท่านใช้อยู่เป็นระบบการสมัครสมาชิกชั่วคราว ระหว่างรอปรับปรุงเว็ปไซด์
โปรดระบุคำนำหน้า *
Personal Data
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ของท่าน *
First name and Last name in Thai
โปรดระบุ วัน/เดือน/ปี เกิดของท่าน *
Date of birth
MM
/
DD
/
YYYY
โปรดระบุสัญชาติ *
Nationality
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร(ระบุเลขในช่องอื่นๆ) *
Documents submitted with this application form(submitted no. in choice etc.)
Required
กรุณากรอกเลขประบัตรประจำตัว,บัตรข้าราชการหรือเลขหนังสือเดินทาง *
Documents submitted with ID Card no.,Government card no.or Passport no.
เพศ
Sex
Clear selection
สถานภาพทางการสมรส
Marital ststus
Clear selection
ที่อยู่ปัจจุบัน(ใช้ในการจัดส่งบัตร) *
Present Address(For sent the card.)
เบอร์โทรติดต่อ *
Telephone No. or mobile phone No.
อีเมล *
E-mail address
กรุณากรอกหน่วยงานของท่าน(หากมี)
Department,Agencies,Page Facebook
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน *
Person to Notify in case of Emergency
เบอร์โทรศัพท์ *
Telephone No. or mobile phone No.
สถานภาพการทำงาน *
Occupation Data
รายได้ต่อเดือน(บาท) *
Monthly income(Bath)
ท่านได้รับข่าวสารโครงการมาจาก ? *
How did you hear about us ?
หากมีกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ *
If we have activity,You can join us ?
โปรระบุ ID:Line ของท่านเพื่อติดต่อกลับในการส่งเอกสาร(ถ้ามี)
Your ID Line
ข้อกำหนดการใช้งาน
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1.ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
2.ผู้ถือบัตรจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อกำหนด นโยบาย วิธีปฏิบัติต่างๆ คำเตือน และคำแนะนำในการใช้จักรยานสาธารณะ ทั้งที่ประกาศไปแล้วหรือจะประกาศในภายหลังอย่างเคร่งครัด
3.ผู้ถือบัตรจะไม่ใช้หรือไม่ให้ผู้อื่นนำบัตรรถจักรยานสาธารณะ ไปใช้ในวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฏหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้งาน
4.ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ถือบัตร รถจักรยานสาธารณะ จะไม่กระทำการหรืออนุญาตหรือยินยอมให้ผู้อื่นดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่อเติม ทั้งตัวบัตรโครงการรถจักรยานสาธารณะ ตลอดจนระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในชิปอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์และข้อมูลในบัตรนั้นเป็นการกระทำที่มีความผิดทางอาญา อีกทั้งบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ อันเกิดจากการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรืออนุญาตหรือยินยอมให้คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบัตรรถจักรยานสาธารณะ
5.ผู้ถือบัตรต้องให้ความร่วมมือกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของโครงการ ในการขอให้ส่งมอบบัตรของโครงการรถจักรยานสาธารณะ คืนจากผู้ถือ สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรที่สูญหายหรือเป็นบัตรที่ถูกขโมย หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีหลักฐานยืนยันพฤติกรรมการใช้ว่าเป็นที่ต้องสงสัยในกรณีที่มีข้อสงสัย พนักงานของบริษัทฯ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มีสิทธิที่จะตรวจสอบบัตร รวมทั้งข้อมูลในบัตร รวมทั้งยึดบัตรจากผู้ถือบัตรได้
6.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ และ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้จักรยานหรือทรัพย์สินของผู้ใช้จักรยานอันเกิดจากการใช้จักรยานของโครงการอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับอนุญาต
7.กรณีผู้ถือบัตรโครงการรถจักรยานสาธารณะต้องการเปลี่ยน/ทำบัตรใหม่ เนื่องจากมีสภาพชำรุด เสียหาย บิ่น ฉีกขาด แตก หัก งอ ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่เป็นจำนวนเงิน 120 บาทต่อครั้ง
8.บัตรโครงการรถจักรยานสาธารณะมีวันหมดอายุ กำหนดโดยวันหมดอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับบัตร หากบัตรหมดอายุสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุบัตรสมาชิกได้ก่อนวันหมดอายุได้ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งมีค่าต่ออายุบัตรสมาชิกปีละ 100 บาท
9.กรณีบัตรโครงการรถจักรยานสาธารณะสูญหายหรือถูกโจรกรรม ให้เจ้าของบัตรแจ้งการสูญหายเพื่อระงับการใช้งานบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุม หรือโทร. 087-029-8888 พร้อมแสดงหลักฐานหรือข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตรวจสอบ
10.กรณีผู้ถือบัตรทำจักรยานสูญหายโดยมีเจตนาหรือไม่เจตนา ผู้ถือบัตรยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเต็มจำนวนตลอดเวลา
11.ผู้ถือบัตรสามารถติดตามประกาศหรือข่าวสารของโครงการได้ที่เว็บไซต์ http://www.punpunbikeshare.com หรือสถานที่หรือช่องทางอื่นใดที่กำหนดโดยบริษัทฯ
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและการใช้งานจักรยานให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
13.ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ นำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้ในการวิจัยหรืองานทางวิชาการใดๆ
โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บเป็นความลับ
14.ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและยืนยันการสมัคร และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ+หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว+
โปรดติดต่อ Inbox Facebook: PUN PUN เพื่อส่งเอกสารยืนยัน
1.สำเนารูปถ่ายบัตรประชาชน
2.สลิปการชำระค่าบริการ 350 บาท (ค่าบัตรสมาชิก 320 บาทและค่าจัดส่ง 30 บาท)
*โอนเงินไปยังบัญชี SCB เลขที่ 319-291953-7
ชื่อบัญชี : บริษัท คิวแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เท่านั้น*
Please contact us Inbox Facebook: PUN PUN for sent document.
1.You ID passport
2. Transfer bank slip
*Transfer to SCB Account no.319-291953-7
Account name : Q-Advertising Co.,Ltd
ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลง *
I accept these terms and conditions.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.