แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
เรื่องขอรับบริการ *
Required
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
มากที่สุด
ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน
ขั้นการให้บริการที่ชัดเจนเหมาะสม
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
มากที่สุด
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
มีการเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
มีความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ
ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
มากที่สุด
มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการ
ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
ป้าย บอกจุดบริการ มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
ด้านคุณภาพในการบริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดีมาก
มากที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงตามต้องการ
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนด
คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy