แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของงาน ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ การกล้องวงจรปิด งานเครื่องเสียง และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบ
เพศผู้เข้ารับบริการ *
ช่วงอายุ *
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การให้บริการแก่ผู้มารับบริการตามลำดับก่อน-หลัง
2. การให้บริการตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
4. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทำงาน
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
ความพึงพอใจด้านสำนักงาน สถานที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
6. ความเหมาะสมของที่ตั้งสำนักงาน
7. การจัดสำนักงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย
8. จัดสถานที่สำหรับการให้บริการได้อย่างเหมาะสม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service