แบบประเมินภาพรวมการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบประเมินภาพรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. ประจำปีงบประมาณ 2560 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดคลิกลงในช่องที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
เพศ
อายุ
อายุราชการ
ระดับการศึกษา
สายงานที่รับผิดชอบ
ความคิดเห็นเกี่่ยวกับการฝึกอบรม
โปรดเลือกระดับความคิดเห็น ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์ให้ค่าคะแนนดังนี้ ( 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1= น้อยที่สุด )
5
4
3
2
1
1) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2) วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาและสาธิต
3) วิทยากรมีเอกสารและใช้สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม
4) วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถาม
5) ความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ
6) เนื้อหาวิชาที่ใช้ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
7) ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม
8) เนื้อหาวิชาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ
9) สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอื่นๆ ได้
10) สถานที่สะอาดมีความเหมาะสม
11) ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกอบรม
12) ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
13) อาหารมีความเหมาะสม
14) ความรู้และทักษะในเรื่องนี้ ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม
15) ความรู้และทักษะในเรื่องนี้  หลัง เข้ารับการฝึกอบรม
16) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms