ปัจจัยที่มีผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ความคิดเห็นของท่าน มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเรา

คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดทำมีความประสงค์จะศึกษาปัจจัยที่มีผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเองโดยไม่ใช้บริการบริษัทนำเที่ยว รวมถึงทัศนคติต่อการท่องเที่ยวด้วยตนเองและต่อบริษัทนำเที่ยวตลอดจนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเองเป็นสำคัญ

แบบสอบถามทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ส่วนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเอง
ส่วนที่ 3 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเอง
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์/ส่วนบุคคล

นิยามศัพท์
“นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง” หมายถึง นักท่องเที่ยวการเดินทางท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปยังประเทศจุดหมายปลายทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขสนุกสนาน เพื่อการพักผ่อน ทั้งนี้ต้องเป็นการเดินทางด้วยตนเองโดยไม่พึ่งบริษัทนำเที่ยว
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ท่านมีอายุระหว่าง 21-40 ปี *
โปรดใส่เครื่องหมายถูก หน้าคำตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2 ท่านชอบเดินทางท่องเที่ยว *
1.3 ท่าน เคย เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง
1.4 สาเหตุที่ท่าน ไม่ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง คือ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.5 หากท่าน ไม่ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตนเอง ท่านเดินทางไปต่างประเทศกับบริษัทนำเที่ยวหรือไม่
1.6 สาเหตุที่ท่านเลือกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทนำเที่ยว คือ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.7 ท่านมีความคิดที่จะทดลองเดินทางด้วยตนเองในอนาคตหรือไม่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service