แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการบริการ ของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบสอบถาม
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด
อาชีพ *
Required
รายได้ส่วนตัวต่อเดือน *
Required
ท่านรู้จักกองอุตุนิยมวิทยาจากที่ใด
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปรทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
หมายเหตุ มากที่สุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 , น้อย = 2 , น้อยที่สุด =1
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ขั้นตอนในการขอรับบริการข้อมูลมีความสะดวกไม่ซับซ้อน
2.2 ให้บริการข้อมูลด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 รับฟังข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนตรงประเด็น
2.5 ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.ด้านผลิตภัณฑ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 ข้อมูลมีรายละเอียดชัดเจน อ่านง่ายและสะดวกในการใช้งาน
3.3 ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ
3.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ชัดเจนตรงประเด็น
3.5 ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.ความพึงพอใจในการให้บริการของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.ท่านพอใจการให้บริการในภาพรวมมากน้อยเพียงใด ?
ตอนที่ 3 ท่านคาดหวังสิ่งใดกับการบริการข้อมูลของกองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy