សម្រង់មតិរបស់បណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា CKS’ LIBRARY SURVEY
បណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា ធ្លាប់បានធ្វើសម្រង់មតិលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០១៨ ហើយទទួលបាននូវការចូលរួមមតិយោបល់ពីអ្នកចូលរួមជាច្រើន ដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវធនធានឯកសារ និងសេវារបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល៣ឆ្នាំ យើងខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើសម្រង់មតិជាថ្មីម្តងទៀត ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការបន្ថែម ពីអ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត នាពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

រាល់មតិរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានចែកចាយជាសាធារណៈឡើយ ប៉ុន្តែនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាទិន្នន័យ សម្រាប់ជាការបង្កើនធនធានឯកសារ និងកែលម្អសេវារបស់ណ្ណាល័យឲ្យកាន់តែប្រសើរ។ ដូចគ្នានេះដែរ ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកក៏មិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យ នៅក្នុងសម្រង់មតិនេះទេ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលប្រមាណ ពី៥ទៅ១០នាទី នៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះ។  យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការចំណាយពេល ចូលរួមមតិយោបល់របស់លោកអ្នក។

CKS conducted its first survey in 2018 and have taken the recommendations from respondents to improve our resource collection and services. After 3 years, we would like to re-conduct the survey to learn more from both CKS Library users and non-users their further needs which CKS should focus more efforts on to respond to in the near future.  

Your responses in the survey will not be shared publicly but only used internally to help us develop a better planning to improve our resources and services. Additionally, your name will not be recorded in the survey. The survey will take between 5 and 10 minutes to complete. We highly appreciate your time and commitment to help us.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Center for Khmer Studies. Report Abuse