แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ประเภทบุคลากร *
ห้องประชุมที่ใช้บริการ *
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ห้องประชุม *
Your answer
เวลาที่ใช้ห้องประชุม *
ตัวอย่าง เช่น 11.00 ถึง 15.00
Your answer
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างไร
ตอนที่ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการระบบจองห้องประชุมออนไลน์
5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนของการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 การติดต่อขอรับบริการ
1.2 ความสะดวกในการประสานงาน
1.3 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.4 การดำเนินการทันกำหนดเวลา
1.5 ระยะเวลาในการแจ้งผลการขอรับบริการ
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
2.2 เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำได้เป็นอย่างดี
2.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการสะดวก รวดเร็ว
2.5 ได้รับความเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
3. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 ห้องประชุม สะอาด เรียบร้อย
3.2 วัสดุ-อุปกรณ์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ ในการใช้งาน
3.3 ห้องน้ำสะอาด เรียบร้อย
4. ความพึงพอใจในภาพรวมในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
4.1 ความพึงพอใจในภาพรวมในการให้บริการ
ความคิดเห็น (เพิ่มเติมที่จะให้ปรับปรุงในการให้บริการ)
Your answer
หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาห้องประชุมและการประเมินด้านต่างๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy