แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง:
1. แบบประเมินฉบับนี้ต้องการตรวจสอบคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อของบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยคลิกลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้

        5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
        4 หมายถึง เหมาะสมมาก
        3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
        2 หมายถึง เหมาะสมน้อย
        1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

*หมายเหตุ หากท่านมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป

เว็บไซต์สื่อออนไลน์ประกอบการประเมิน: www.weeonline.in.th/weelearning/course/view.php?id=3
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. บทเรียนมีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน
2. การวางรูปแบบของหน้าจอ
3. การออกแบบข้อความได้สวยงาม
4. ระยะเวลาในการนำเสนอ
การบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5. วัตถุประสงค์ลักษณะตรงตามเนื้อหา
6. มีการบอกวัตถุประสงค์ทุกหัวเรื่อง
การทบทวนความรู้เดิม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
7. การทบทวนความรู้เดิมมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อหาใหม่
8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วได้
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
9. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง
10. ความน่าสนใจชวนติดตามของโปรแกรมบทเรียน
11. การออกแบบหน้าจอและเมนูเป็นมาตรฐานเดียวกัน
12. ความหลากหลายและความเหมาะสมการมีปฏิสัมพันธ์
13. การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองในบทเรียน
14. การรายงานผลการเรียนที่เหมาะสม
15. ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวก และเข้าใจง่าย
16. ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
การออกแบบและด้านกราฟิก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
17. การออกแบบหน้าจอโดยรวมมีความสวยงาม
18. ภาพประกอบสื่อความหมายและสอดคล้องกับเนื้อหา
19. ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร ขนาด สีความชัดเจน
20. การจัดวางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ลงชื่อ ผู้ประเมิน *
อีเมล์ (email):
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาของท่าน
วีระศักดิ์ พัทบุรี ครูโรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล
กรุณาคลิกปุ่ม "ส่ง"

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy