แบบประเมินคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  คำชี้แจง:

  1. แบบประเมินฉบับนี้ต้องการตรวจสอบคุณภาพด้านการพัฒนาสื่อของบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของรายการประเมินบทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป โดยคลิกลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งกำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด *หมายเหตุ หากท่านมีความคิดเห็นใด ๆ นอกเหนือจากที่มีในแบบประเมินนี้ กรุณาระบุลงในข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน บทเรียนออนไลน์ ต่อไป

  เว็บไซต์สื่อออนไลน์ประกอบการประเมิน: www.weeonline.in.th/weelearning/course/view.php?id=3

  Captionless Image
  1. บทเรียนมีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน
  2. การวางรูปแบบของหน้าจอ
  3. การออกแบบข้อความได้สวยงาม
  4. ระยะเวลาในการนำเสนอ
  Please enter one response per row
  5. วัตถุประสงค์ลักษณะตรงตามเนื้อหา
  6. มีการบอกวัตถุประสงค์ทุกหัวเรื่อง
  Please enter one response per row
  7. การทบทวนความรู้เดิมมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อหาใหม่
  8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปศึกษาเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วได้
  Please enter one response per row
  9. ความเหมาะสมของการออกแบบการเชื่อมโยง
  10. ความน่าสนใจชวนติดตามของโปรแกรมบทเรียน
  11. การออกแบบหน้าจอและเมนูเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  12. ความหลากหลายและความเหมาะสมการมีปฏิสัมพันธ์
  13. การกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองในบทเรียน
  14. การรายงานผลการเรียนที่เหมาะสม
  15. ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวก และเข้าใจง่าย
  16. ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
  Please enter one response per row
  17. การออกแบบหน้าจอโดยรวมมีความสวยงาม
  18. ภาพประกอบสื่อความหมายและสอดคล้องกับเนื้อหา
  19. ความเหมาะสมของแบบตัวอักษร ขนาด สีความชัดเจน
  20. การจัดวางภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  ที่อยู่อีเมล์ไม่ถูกต้องครับ
  This is a required question

  Captionless Image

  ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาของท่าน

  วีระศักดิ์ พัทบุรี ครูโรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล กรุณาคลิกปุ่ม "ส่ง"