แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและประเมินความคิดเห็นในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ *
2.ประเภทของผู้รับบริการข้อมูล *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
โปรดระบุความพึงพอใจต่อการใช้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ และรูปแบบการนำเสนอ ตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับความคิดของท่านมากที่สุดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจด้านข้อมูลสารสนเทศ *
ระดับ 1 = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 2 = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน 3 = ปานกลางหรือพอใช้ 4 = มากหรือดี 5 = มากที่สุดหรือดีมาก
น้อยที่สุด(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
1) ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
2) ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3) ข้อมูลทีได้รับนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ความกระตือรือร้น ความสุภาพ อ่อนโยน การยิมแย้มแจ่มใส และการให้ความช่วยเหลือใน การค้นหาข้อมูล)
5) ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กรุณาให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะสำหรับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms