แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด

  ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

  1.1 ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์เหมาะกับการเป็นเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
  1.2 เนื้อหาตรงกับความต้องการ
  1.3 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
  1.4 จัดและแบ่งกลุ่มเนื้อหาให้ง่ายต่อการค้นหา
  1.5 จัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ง่ายต่อการใช้
  1.6 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร มีความเหมาะสม น่าสนใจ
  1.7 มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและแสดงวันปรับปรุงข้อมูลล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์
  1.8 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
  Please enter one response per row
  2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
  2.2 การใช้สีสันมีความเหมาะสมและสวยงาม
  2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเว็บเพจแต่ละหน้า
  2.4 รูปแบบและขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสมอ่านง่าย
  2.5 ภาพประกอบสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา และสวยงาม
  2.6 การเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บเพจอื่นมีความถูกต้องและสมบูรณ์
  Please enter one response per row
  3.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  3.2 เป็นช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัย
  3.3 เป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ 
  Please enter one response per row
  4.1 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 คำแนะนำ/ ข้อเสนอแนะ

  This is a required question