แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
*
** กรณีนิสิต โปรดระบุชั้นปี *
*** โปรดระบุคณะ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์
1. ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์เหมาะกับการเป็นเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
1.2 เนื้อหาตรงกับความต้องการ
1.3 เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
1.4 จัดและแบ่งกลุ่มเนื้อหาให้ง่ายต่อการค้นหา
1.5 จัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ง่ายต่อการใช้
1.6 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร มีความเหมาะสม น่าสนใจ
1.7 มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและแสดงวันปรับปรุงข้อมูลล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์
1.8 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
2.2 การใช้สีสันมีความเหมาะสมและสวยงาม
2.3 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับเว็บเพจแต่ละหน้า
2.4 รูปแบบและขนาดตัวอักษร มีความเหมาะสมอ่านง่าย
2.5 ภาพประกอบสอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา และสวยงาม
2.6 การเชื่อมโยง (link) ไปยังเว็บเพจอื่นมีความถูกต้องและสมบูรณ์
3. ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 เป็นช่องทางในการรับข้อมูล ข่าวสาร ที่ทันสมัย
3.3 เป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอื่นๆ 
4. ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์โดยรวม
ส่วนที่ 3 คำแนะนำ/ ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service