แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน (ระบุชื่อหรือตำแหน่ง) *
Your answer
(เพศ ) *
Required
อายุ......ปี *
Your answer
(ตำแหน่ง) *
Your answer
ลักษณะของหน่วยงาน
อื่นๆ โปรดระบุ......................... *
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต (ระบุชื่อ หลักสูตรสาขาวิชา) *
Your answer
(เพศ ) *
Required
อายุ..........ปี *
Your answer
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
10. อื่นๆ โปรดระบุ .......................... *
Your answer
ส่วนที่ 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
Your answer
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. ด้านความรู้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญการแพทย์แผนจีนสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
มีความรู้ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. ด้านทักษะทางปัญญา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ใฝ่รู้ สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
มีสมรรถนะในการวางแผนการรักษา สามารถเลือกเทคนิคกระบวนการและอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบต่องานทั้งงานอิสระและงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนดำรงชีพอย่างพอเพียงและมีความสุข
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีทักษะในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะและความรู้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ที่เป็นจริง
การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง
มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มีความพยายามและความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก
มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ ในกรณีที่ประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย freelance ฯ ให้ใส่เฉพาะชื่อบัณฑิต *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms