แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน (ระบุชื่อหรือตำแหน่ง)
Your answer
(เพศ )
Required
อายุ......ปี
Your answer
(ตำแหน่ง)
Your answer
ลักษณะของหน่วยงาน
อื่นๆ โปรดระบุ.........................
Your answer
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต (ระบุชื่อ หลักสูตรสาขาวิชา)
Your answer
(เพศ )
Required
อายุ..........ปี
Your answer
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
10. อื่นๆ โปรดระบุ ..........................
Your answer
ส่วนที่ 3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
Your answer
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญการแพทย์แผนจีนสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ
มีความรู้ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีทักษะในการจัดการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ใฝ่รู้ สามารถนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
มีสมรรถนะในการวางแผนการรักษา สามารถเลือกเทคนิคกระบวนการและอุปกรณ์ เครื่องมือใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบต่องานทั้งงานอิสระและงานที่ทำร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนดำรงชีพอย่างพอเพียงและมีความสุข
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีทักษะในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ วิเคราะห์ ประมวลผล แก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะและความรู้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทั้งจากฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ใหม่
6. คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บัณฑิตได้รับการฝึกฝนทั้งความรู้และทักษะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีในสถานการณ์ที่เป็นจริง
การมีคุณลักษณะที่ซื่อตรง เชื่อมั่นในความจริง สามารถไว้วางใจได้ เสมอต้น เสมอปลายแม้ต่อหน้าและลับหลัง
มีคุณลักษณะสู้งาน ไม่เกี่ยงงาน มีความพยายามและความมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
มีจิตใจที่เป็นผู้ให้กับส่วนรวม มีคุณธรรม เป็นมิตร สุขง่าย ทุกข์ยาก
มีความรู้และทักษะในการสื่อสารและปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ ในกรณีที่ประกอบอาชีพ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย freelance ฯ ให้ใส่เฉพาะชื่อบัณฑิต
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms