ใบสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานโครงการ Science Exhibition Day 2019
เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ส่งผลงานต้องส่งสิ่งประกอบอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อช่วยในการพิจารณาของคณะกรรมการ ดังนี้
1. บทคัดย่อ (ไม่เกิน 300 คำ) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานวิจัยหรือขั้นตอนการสร้างสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยหรือรายละเอียดของประดิษฐกรรม ตามรูปแบบที่กำหนด
2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวกับผลงาน

**ถ้าผลงานได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลจากโครงการ Science Exhibition Day ผู้ส่งผลงานยินดีที่จะให้คณะนำผลงานไปเผยแพร่และนำผลงานนั้นไปร่วมแสดงนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นคณะ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบเงินรางวัล

**ผู้ส่งผลงานขอรับรองว่าข้อความในเอกสารข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562
โดยผู้ส่งผลงานจะต้องส่งไฟล์โปสเตอร์ (pdf file) ขนาด A0 มายังระบบ หรืออีเมล์ของหน่วยวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (reseach@sci.kmutnb.ac.th) ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 หากเลยกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ด้วยตนเอง

Email address *
ดาวน์โหลด Templates บทคัดย่อได้ที่ (docx.)
ดาวน์โหลด Templates บทคัดย่อได้ที่ (pdf.)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. - Terms of Service