ثبت نمونه سوالات پیشنهادی میان ترم (گروه فناوری اطلاعات پزشکی امیرکبیر MITAUT)

www.mitaut.ir گروه فناوری اطلاعات پزشکی امیرکبیر
نمونه سوالات پیشنهادی میان ترم را همراه با جواب صحیح آخر هر سوال وارد کنید
راهنما: (ابتدا مشخصات نام ونام خانوادگی,ایمیل,شماره همراه,خوددراین صفحه راپرو در جدول بعدی نمونه سوالات پیشنهادی میان ترم را همراه با جواب صحیح آخر هر سوال وارد کنید)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question