แบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตร ฉบับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดทรงธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2563 (หลักสูตรระยะ 3 ปี ปี 2561-2562-2563) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของข้อมูลด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม อยู่ด้านหลังแบบสอบถามฉบับนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวัดทรงธรรม. Report Abuse