แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการ
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง และขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ
3. ความต้องการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง กรุณาเลือก และเติมข้อมูลของท่านตามรายการที่กำหนดไว้
1.จังหวัด *
2. เพศ *
3. อายุ *
4. ระดับการศึกษา *
5. อาชีพ *
6. สถานภาพขององค์กร/หน่วยงานที่สังกัด *
7.วัตถุประสงค์ในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
8. ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ *
ตอนที่ 2 มีความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
คำชี้แจง กรุณาเลือกข้อมูลตามระดับความพึงพอใจของท่าน

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านข้อมูลสารสนเทศ *
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
1). ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2). ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3). ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภารกิจ
4). ข้อมูลสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
5). ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6). มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
7). รูปแบบและวิธีการนาเสนอข้อมูล
8). ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
9). ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
10). ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ความต้องการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คำชี้แจง กรุณาเลือกความต้องการในการเพิ่มฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1. ความต้องการเพิ่มเติมฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา *
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy