แบบประเมินความพึงพอใจ ❝พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ❞ ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม :: วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
✎ คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดงานให้มีประสิทธิภาพ
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
➲ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ตำแหน่ง *
3. ท่านมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ *
➲ ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น
หมายเหตุ : [✔ 5 = มากที่สุด] [✔ 4 = มาก] [✔ 3 = ปานกลาง] [✔ 2 = น้อย] [✔ 1 = น้อยที่สุด]
☑ เนื้อหาการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม
2. รูปแบบการจัดงาน/ลำดับขั้นตอนของกิจกรรมมีความเหมาะสม
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. สถานที่จัดงาน มีความเหมาะสม สวยงาม
5. เมื่อร่วมกิจกรรมแล้วนักเรียนมีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความรักต่อสถาบันการศึกษา
6. ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
7. กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
8. ท่านเห็นว่ากิจกรรมนี้ควรจัดต่อไปหรือไม่
➲ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
*
Your answer
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมินครับ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม.