ધોરણ 7 એકમ 2
Created by:-Nareshkumar B.Patel
તમારું નામ લાખો
તમારી શાળાનું નામ લખો *
6.04 ________ 6.004
1 point
Clear selection
8/25 = ______ *
1 point
1.5×0.8 = _______ *
1 point
35 ગ્રામ = _________ કિલોગ્રામ *
1 point
5 સેમી = _______મીટર *
1 point
______નો વ્યસ્ત એની એ જ સંખ્યા છે. *
1 point
4/9______9/4 *
1 point
4/11 + 2/11 + 5/11= _______ *
1 point
9.1 _______ 9.100 *
1 point
5.14_______5.020 *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy