แบบประเมินคุณภาพมหาบันฑิต (สำหรับผู้ใช้มหาบัณฑิต)
คำชี้แจง
โปรดกรุณากรอกข้อมูลตามความรู้สึกของท่าน โดยแบบสอบถาม 1 ฉบับ จะใช้ประเมินมหาบัณฑิต 1 คน เท่านั้น
1.จบจากคณะ/เศรษฐศาสตร์
Your answer
2.ระยะเวลาที่มหาบัณฑิตปฏิบัติงานกับท่าน
Your answer
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนายจ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกของมหาบัณฑิตที่ท่านประเมิน
คำชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของมหาบัณฑิตที่ท่านเห็นมากที่สุด
มากที่สุด/บ่อยที่สุด = 5 , มาก/บ่อยมาก = 4 , ปานกลาง/บ่อย = 3 , น้อย/ไม่บ่อย = 2 , น้อยมาก/ไม่บ่อยเลย = 1
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน
1.3 มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1.4 มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ
1.5 มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
1.6 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.7 มีระเบียบในการทำงาน
1.8 การตรงต่อเวลา
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ
2.2 สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือ จับใจความได้
2.3 สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงาน ที่ทำหรือสถานการณ์ใหม่ๆ
2.4 มีการนำความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ ทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ
3.2 เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและ ให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้
3.3 การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
3.4 มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเอง อย่างต่อเนื่อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม
4.2 มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
4.3 เมื่อมีปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการ ประนีประนอม
4.4 มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เสร็จ แม้ว่าจะมี อุปสรรค
4.5 การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงานของ ตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความคล่องแคล่ว สามารถใช้ตัวเลขในการ วิเคราะห์และแปลผล
5.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
5.3 สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์
5.4 สามารถใช้อุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์ เพื่อแสวงหาความรู้และการสื่อสาร
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำชี้แจง กรุณากาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
3. มีระเบียบวินัยในการทำงาน
4. มีความขยันอดทน
5. การตรงต่อเวลา
ด้านความรู้
1. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. มีความสามารถในการนำเสนองานที่ทำ
4. มีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถในการเรียนรู้งาน
2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานใหม่
3. สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ปัญหา
4. มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม
2. มีการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
4. สามารถบริหารจัดการงานที่ทำ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
2. มีการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิติที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
3. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
4. มีทักษะทางอุปกรณ์ / เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 3 ลักษณะของมหาบัณฑิตที่ท่านต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กร
คำชี้แจง กรุณาเลือกลักษณะของมหาบัณฑิตที่ท่านต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กรมากที่สุด เพียง 5 รายการ และเรียงลำดับ จากลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 5
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
1.ความซื่อสัตย์สุจริต
2.ความมีน้ำใจต่อเพื่อร่วมงาน
3.ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน
4.ความขยันอดทน
5.ความตรงต่อเวลา
6.ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน
7.ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
8.ความสามารถในการนำเสนองานที่ทำ
9.ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
10.ความสามารถในการเรียนรู้งาน
11.ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานใหม่
12.การใช้ความรู้ที่เรียนมาวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหา
13.การแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้
14.ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม
15.การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ
16.ความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
17.การบริหารจัดการงานที่ทำ
18.ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
19.การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์/สถิติที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ
20.ทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
21.ทักษะทางอุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
ตอนที่ 4 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2.ความเกี่ยวข้องกับมหาบัณฑิต
3. ประสบการณ์การทำงานของท่านในตำแหน่งปัจจุบัน
4. ประเภทของหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่
มหาบัณฑิตที่ท่านกำลังประเมินชื่อ/นามสกุล
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms