แบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานของท่าน หรือมอบหมายให้ผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษา เป็นผู้ตอบแบบประเมินตามข้อเท็จจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา *
2. รหัสประจำตัวของนักศึกษา *
3. สาขาวิชา *
4. คณะ *
5. ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล *
6. ประเภทหน่วยงานของท่าน *
อื่นๆ โปรดระบุ
7. ชื่อ ของหน่วยงาน *
8. ที่อยู่ ของหน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คำชี้แจง : กรุณาเลื่อกประเมินหน้าข้อความที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว
ค่าคะแนนในระดับความเห็น ดังนี้
5 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับมาก
3 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับปานกลาง
2 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับน้อย
1 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะในระดับน้อยที่สุด
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม *
5
4
3
2
1
เคารพผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยงาน
ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และเพื่อนร่วมงาน
1.2 ด้านความรู้ *
5
4
3
2
1
มีความรู้ในศาสตร์ของตน สามารถอธิบายหรือนำหลักวิชามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่อพัฒนาตน
ใช้อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ปฏิบัติการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เอาใจใส่ในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างระมัดระวัง
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา *
5
4
3
2
1
เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ คิดวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหางาน และปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
คิดอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวคิดสู่การปฏิบัติและนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่นการออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
5
4
3
2
1
ใช้วาจา กิริยา สุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์ และแสดงออกอย่างมีวุฒิภาวะ เหมาะสมกับกาลเทศะ
ขยัน อดทน คล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานได้ทุกระดับ ทำงานเป็นทีมได้
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เก็บบันทึก รวบรวมข้อมูล ประมวลผลหรือจัดทำรายงานได้
มีทักษะในการคำนวณ ประมาณการได้อย่างถูกต้อง
สามารถจัดกระทำข้อมูล นำเสนอข้อมูล ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถพัฒนาหรือปรับใช้ช่องทางการสื่อสารได้หลากหลาย
2.  คุณลักษณะที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย *
5
4
3
2
1
2.1 มีจิตอาสา ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา และทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน/ชุมชน
2.2 สามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา เกิดคุณค่าในการพัฒนาหน่วยงาน/ชุมชน สามารถพัฒนาความรู้จากประสบการณ์บนพื้นฐานความพอเพียง และนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน/ชุมชน
3.  คุณลักษณะด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม *
5
4
3
2
1
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรืองานประเพณีอย่างเหมาะสม
4.  คุณลักษณะด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในยุค Thailand 4.0 *
5
4
3
2
1
4.1 ทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ – สามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ เช่นการสนทนากับ ชาวต่างชาติ การอ่านและทำความเข้าใจกับคู่มือ หรือกระบวนงานที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้อง
4.2 ทักษะชีวิตและอาชีพ – สามารถทำงาน ดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อม เช่น ผู้คน วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายได้อย่างไม่รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก
4.3 มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
4.4 มีทักษะการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
5.  คุณลักษณะการเป็นพลเมืองดี *
5
4
3
2
1
5.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
5.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว
5.3 มีความมุ่งมั่นในอาชีพ สู้งาน เรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้
5.4 มีวินัย มีน้ำใจ และมีความเอื้ออาทร
6. คุณลักษณะด้านสมรรถนะดิจิทัล *
5
4
3
2
1
6.1 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีใช้ตัวกรอง วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล วิธีการจัดระบบและแบ่งปันทรัพยากร และตระหนักถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และการคัดลอกผลงาน
6.2 สามารถผลิตสื่อดิจิทัล เช่น กราฟิก คลิปวิดีโอ คลิปเสียง เรียนรู้หลักการพื้นฐานตามคำแนะนำและสามารถทดลองทำได้
6.3 ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ ใช้ซอฟต์แวร์ต้านไวรัส และการตั้งค่าความปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมถึงการปกป้องข้อมูล รู้จักสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการปกป้องข้อมูล ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ทางออนไลน์
6.4 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
6.5 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายได้อย่างคุ้นเคย และใช้คำศัพท์เฉพาะได้พอสมควร
6.6 สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการสนทนาและทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารหรือข้อคิดเห็น การประชุมทางไกล และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมินครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy